Stadsmiljögruppen bildade i april 2022 Stadsmiljöföreningen. Föreningens ändamål är att Östersunds centrala delar ska utvecklas med hänsyn till stadens unika miljömässiga och kulturhistoriska värden. Vid sidan av att påverka planeringen är en viktig uppgift att öka kunskapen och medvetenheten om vad som gör stadsmiljön attraktiv.
Ordförande i föreningen är Sten Rentzhog. Lennart Köpsén är vice ordförande, Anne Dahlgren sekreterare, Berth Gillberg vice sekreterare, Uno Svaleryd kassör och David Grahn-Hellberg IT-ansvarig. Övriga i styrelsen är Harry Westermark och Gunnar Bäckman.
Back to Top